Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Рокитнівський скляний завод” за 2021 рік

Додаток 1

до Протоколу НР за № 6/2022/НР/П від 07.12.2022 р.

Повідомлення про дистанційне проведення

річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

( код ЄДРПОУ 00293462, місцезнаходження: 34200, Рівненська область, Рокитнівський район, смт.Рокитне, вул. Пролетарська буд.18 ( далі – Товариство ) повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства ( далі – Загальні збори ). Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства

( Протокол № 6/2022/НР/П від 07.12.2022 р. ). Загальні збори відбуватимуться дистанційно, відповідно до вимог «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим рішенням НКЦПФР за № 196 від 16.04.2020 року із змінами та доповненнями ( далі – Тимчасовий порядок ).

18.01.2023 року – дата проведення Загальних зборів ( дата завершення голосування ).

На дату складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій у випуску становить 11 390 517 шт., у. т.ч. голосуючих акцій – 11 257 694 шт.

12.01.2023 року ( станом на 24-00 годину )- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

13.01.2023 року – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства http://rsz.com.ua у розділі «Акціонерам»

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік затвердити, визнати його роботу у 2021 році задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2021 році затвердити, визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

3. Про схвалення Рішення Наглядової ради про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Твариства про обрання суб’єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідльністю «Аудиторську фірму «Кволіті Аудит» ( Код ЄДРПОУ: 33304128 , Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності за № 3509 від 20.01.2022 року, юридична адреса: Україна, 02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19 а, квартира 518 ), для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік

4. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи у 2021 році Товариство отримало прибутки від фінансово – господарської діяльності загальною сумою 23 669 тис. грн.

2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1. Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Новосад Ю.Ф. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «МОЛПРОМ- ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ: 33919135 );

Ковальчука В. С. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «КОНТІ- БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 );

Матрунчик О.П. – акціонера Товариства.

8. Обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладитимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Членами Наглядової ради

Проект рішення:

1. Обрати Членами Наглядової ради Товариства:

Новосад Ю.Ф. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «МОЛПРОМ- ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ: 33919135 );

Івахів С.В. – акціонера Товариства;

Матрунчик О.П. – акціонера Товариства.

2. Обрати Новосад Ю.Ф. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «МОЛПРОМ- ІНВЕСТОР» Головою Наглядової ради Товариства.

3. Укласти з Головою та Членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів. Встановити, що Голова та Члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення.

Проект рішення: 1. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції і т.і.) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності, та можуть вчинятись Товариством з контрагентами – суб’єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів – не більш ніж 2 000 000 000, 00 грн. ( два мільярди ) грн. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

10. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2021 р. – 2022 р. з АТ «Укрексімбанк».

Проект рішення: Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2021-2022 рр. із АТ «Укрексімбанк», а саме:

– Додаткова угода №18-35KN0007-0008 від 01.07.2021 р. до кредитного договору №18-35KN0007 від 07.11.2018 р.;

 – Додатковий договір №21-35KO0005 від 01.07.2021 р. до Генерального кредитного договору №6513N3 від 17.04.2013 р.

 – Додатковий договір №21-1KV0218 від 01.07.2021 р. до Генерального кредитного договору №6513N3 від 17.04.2013 р. про відкриття відновлювальної кредитної лінії;

 – Додаткова угода №6513N3-0029 від 01.07.2021 р. до Генеральної кредитної угоди №6513N3 від 17.04.2013 р;

 – Додаткова угода №6513N3-0030 від 28.08.2021 р. до Генерального кредитного договору №6513N3 від 17.04.2013 р.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «Укрексімбанк» протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення та надання повноважень Генеральному директору на підписання правочинів з АТ «Укрексімбанк».

Проект рішення: 1. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення із АТ «Укрексімбанк», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 500 000 000, 00 (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання правочинів з АТ «Укрексімбанк». Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції

Проект рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства Паробочого Л.В. на організацію проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00293462.infosite.com.ua.

Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати у формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера ( іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами ( документами ), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів є Фінансовий директор Товариства Сад Серій Іванович тел.: ( 03635 ) 2-19-88.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера ( іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства ( Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua ).

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів ( акціонера ), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів ( акціонера ), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строків подання або неповноти даних, передбачених чинним законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів Товариство також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 13.01.2023 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 18 січня 2023 року ( дати завершення голосування ). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке ( проти якого ) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером ( представником акціонера ) ( дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера ( його представника ). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера ( його представника ); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ( тис. грн. ):

Найменування показника, період : 2021 рік /2020 рік/: Усього активів: 938637/1028170; Основні засоби: 294496/321474; Запаси: 173261/157007/; Сумарна дебіторська заборгованість: 413749/373960; Гроші та їх еквіваленти: 20027/129722; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 89502/65821; Власний капітал: 93370/69715; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал: 2848/2848; Довгострокові зобов’язання і забезпечення: 91277/127522; Поточні зобов’язання: і забезпечення: 753990/830933; Чистий фінансовий результат:прибуток ( збиток ): 23699/-10784; Середньорічна кількість акцій ( шт. ): 11390517/11390517; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 2,07796/-0,9467.

Наглядова рада Товариства

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.