Повідомлення про дистанціне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод

Додаток 1
до Протоколу НР за № 9/2023/НР/П від 07.08.2023 р.

Повідомлення про дистанційне проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»
по скороченій процедурі їх скликання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00293462, місцезнаходження: 34200, Рівненська область, Сарненський район, смт.Рокитне, вул. Патріотична, будинок 18 (далі – Товариство) повідомляє про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства по скороченій процедурі їх скликання (далі – Загальні збори). Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол № 9/2023/НР/П від 07.08.2023 р). Загальні збори відбуватимуться дистанційно, відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів », затвердженого рішенням НКЦПФР за № 236 від 06.03.2023 року ( далі – Порядок ).

28.08.2023 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

На дату складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій у випуску становить 11 390 517 шт., у. т.ч. голосуючих акцій – 11 257 694 шт.

22.08.2023 року ( станом на 24-00 годину )- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
22.08.2023 року – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства https://rsz.com.ua у розділі «Акціонерам»

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Акціонерним банком «Південний», протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення та надання повноважень Генеральному директору на підписання правочинів з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк “Південний” (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647).
Проект рішення:
1. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: укладання договорів, угод з метою отримання будь-яких банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив, аваль, тощо), укладання договорів застави/іпотеки, договорів поруки, договорів про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення із Акціонерним банком «Південний», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 500 000 000,00 (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання правочинів з Акціонерним банком «Південний». Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:
а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;
б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://00293462.infosite.com.ua.

Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.
Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати у формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера ( іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами ( документами ), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів є Фінансовий директор Товариства Сад Серій Іванович тел.: ( 03635 ) 2-19-88.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 22.08.2023 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 28 серпня 2023 року ( дати завершення голосування ). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке ( проти якого ) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером ( представником акціонера ) ( дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера ( його представника ). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера ( його представника ); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада Товариства

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.