ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2 на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» 20.04. 2017 року

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

20.04. 2017 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 20.04.2017 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 20.04.2017 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 7 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 250 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесені на голосування:

 

1. «Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів» ( питання 2 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Головою Загальних зборів обрати представника акціонера-юридичної особи  ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука В. С.,  Секретарем – представника акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ: 33919135 )  –  Ющак Н.М.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Головою Загальних зборів обрати представника акціонера-юридичної особи  ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука Валентина Сергійовича,  Секретарем – представника акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР»

( Код ЄДРПОУ: 33919135 )  –  Ющак Наталію Михайлівну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Про затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів»

                                           ( питання 3 порядку денного )

 

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

   Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10%, але менша 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається  більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

  Обрання  Членів  Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування (бюлетенями для кумулятивного голосування).

  Рішення з п.15 порядку денного Загальних зборів « Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

  Зі всіх інших питань порядку денного Загальних зборів, в т.ч. з процедурних питань, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

  Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування (крім кумулятивного голосування) встановленого зразка. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера ( представника акціонера ).  Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою Лічильної комісії на кожній сторінці, шляхом підписання в нижній частині аркушу у відведеному формою бюлетеня місці  до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування. Засвідчення бюлетеня по питанню № 1 порядку денного Загальних зборів щодо «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів» засвідчує Голова тимчасової Лічильної комісії. 

  Рішення, прийняте на Загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів ( включаючи тих, хто не приймав участі у Загальних зборах, у голосуванні ) і посадових осіб Товариства.

  Регламент роботи:

 – встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин ;

– час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин. Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду  кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

   Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10%, але менша 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається  більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

  Обрання  Членів  Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування (бюлетенями для кумулятивного голосування).

  Рішення з п.15 порядку денного Загальних зборів « Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

  Зі всіх інших питань порядку денного Загальних зборів, в т.ч. з процедурних питань, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

  Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування (крім кумулятивного голосування) встановленого зразка. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера

(представника акціонера). Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою Лічильної комісії на кожній сторінці, шляхом підписання в нижній частині аркушу у відведеному формою бюлетеня місці  до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування. Засвідчення бюлетеня по питанню № 1 порядку денного Загальних зборів щодо «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів» засвідчує Голова тимчасової Лічильної комісії. 

  Рішення, прийняте на Загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у Загальних зборах, у голосуванні ) і посадових осіб Товариства.

  Регламент роботи:

 – встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин ;

– час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин. Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду  кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

 

 

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Правління»

                                            ( питання 4 порядку денного )

 

Проект рішення:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності   Товариства за 2016 рік затвердити.

2. Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності   Товариства за 2016 рік затвердити.

2. Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

 

4. «Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

                                         ( питання 5 порядку денного )

 

Проект рішення:

1.  Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2016 році  затвердити.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1.  Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2016 році  затвердити.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

 

 5. «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Ревізійної комісії»

                                              ( питання 6 порядку денного )

 

Проект рішення:

1.  Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік  затвердити.

2. Роботу Ревізійнї комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1.  Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік  затвердити.

2. Роботу Ревізійнї комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

 

 

 

6. «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»

                            ( питання 7 порядку денного )

 

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік,  що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал .

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік,  що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал .

 

 

7. «Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків ) Товариства, розміру  дивідендів за 2016 рік, строку та порядку їх виплати»

                                          ( питання 8 порядку денного )

 

Проект рішення:

Дивіденди за 2016 не нараховувати та не сплачувати. Отриманий по результатам 2016 року прибуток у сумі 10 081 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток виробництва.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Дивіденди за 2016 не нараховувати та не сплачувати. Отриманий по результатам 2016 року прибуток у сумі 10 081 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток виробництва.

 

 

8. «Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства»  ( питання 9 порядку денного )

 

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх Членів Наглядової ради, а саме:

1. Голови Наглядової ради Товариства –  ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД»  (Код ЄДРПОУ:

 33125029);

2. Члена Наглядової ради Товариства –  ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР»  (Код ЄДРПОУ:

 33919135);

3. Члена Наглядової ради Товариства –  ПАТ «ОБОЛОНЬ»  (Код ЄДРПОУ: 05391057).

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх Членів Наглядової ради, а саме:

1. Голови Наглядової ради Товариства –  ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД»  (Код ЄДРПОУ:

 33125029);

2. Члена Наглядової ради Товариства –  ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР»  (Код ЄДРПОУ:

 33919135);

3. Члена Наглядової ради Товариства –  ПАТ «ОБОЛОНЬ»  (Код ЄДРПОУ: 05391057).

 

 

9. «Обрання нових Членів Наглядової ради Товариства» ( питання 10 порядку денного )

 

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Члена Наглядової ради Товариства –  Ковальчука В.С. ( представника акціонера – юридичної особи ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД»  Код ЄДРПОУ: 33125029 );

2. Члена Наглядової ради Товариства –  Новосад Ю.Ф. ( представника акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР»  Код ЄДРПОУ: 33919135 );

3. Члена Наглядової ради Товариства –  Блощаневича С.М. ( представника акціонера – юридичної особи ПАТ «ОБОЛОНЬ»  Код ЄДРПОУ: 05391057 ).

 

Голосували бюлетенями для кумулятивного голосування:

 

–       подано бюлетенів для кумулятивного голосування  :  6 штук.

Підсумки кумулятивного голосування:

–             Ковальчук В. С.

(представника акціонера

Товариства, юридичної особи  –

ТОВ  «КОНТІ- БУД УЖГОРОД»

( Код ЄДРПОУ:33125029 )

 

11 257 250 голосів

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

–              Новосад Ю.Ф.

–              (представника акціонера

–              Товариства, юридичної особи –

–              ТОВ «МОЛПРОМ- ІНВЕСТОР»

–              ( Код ЄДРПОУ:  33919135 );

 

11 257 250 голосів

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

–             Блощаневич С.М.

–             (представника акціонера

–             Товариства, юридичної особи –

–             ПАТ «ОБОЛОНЬ»

–             ( Код ЄДРПОУ: 05391057 )

 

11 257 250 голосів

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування ( голосів по них), визнаних недійсними:  0 бюлетенів

(  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Члена Наглядової ради Товариства –  Ковальчука В.С. ( представника акціонера – юридичної особи ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД»  Код ЄДРПОУ: 33125029 );

2. Члена Наглядової ради Товариства –  Новосад Ю.Ф. ( представника акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР»  Код ЄДРПОУ: 33919135 );

3. Члена Наглядової ради Товариства –  Блощаневича С.М. ( представника акціонера – юридичної особи ПАТ «ОБОЛОНЬ»  Код ЄДРПОУ: 05391057 ).

 

 

10. «Затвердження умов цивільно-правових договорів,  що укладатимуться з Членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, з Членами Наглядової ради від імені Товариства»

                                        ( питання 11 порядку денного )

          

Проект рішення:

Укласти з Членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Членами Наглядової ради. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з Членами Наглядової ради. 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Укласти з Членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Членами Наглядової ради. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з Членами Наглядової ради. 

 

 

11. «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством з АТ «Укрексімбанк» протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення»  ( питання 12 порядку денного )

 

Проект рішення:

1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 10 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання,  які  можуть вчинятись Товариством  протягом одного року з дати прийняття цього рішення із АТ «Укрексімбанк», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 600 000 000, 00 (шістсот мільйонів) гривень.

Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а)    Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

б)         Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

( 98,83% від загальної кількості простих іменних акцій )

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 10 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання,  які  можуть вчинятись Товариством  протягом одного року з дати прийняття цього рішення із АТ «Укрексімбанк», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 600 000 000, 00 (шістсот мільйонів) гривень.

Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а)    Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

б)         Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 

12. «Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2016-2017 рр., а саме договорів/угод укладених із АТ «Укрексімбанк»

                                                   ( питання 13 порядку денного )

 

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2016-2017 рр. із АТ «Укрексімбанк», а саме:

 

Додаткова угода № 6516К16/EEP-87-EXIM-1  від «15» грудня 2016 року  до Кредитного договору від «30» вересня 2016 року №6516К16/EEP-87-EXIM.

Договір  від «15» грудня 2016 року про розірвання договору факторингу від «20» жовтня 2016 року № 6516Y1.

Додаткова угода № 6516К8-1 від «15» грудня 2016 року до Кредитного договору від «29» квітня 2016 року № 6516К8.

Додаткова угода № 6513N3-13 від «15» грудня 2016 року до Генеральної кредитної угоди від «17» квітня 2013 року № 6513N3.

Додаткова угода № 6514К9-7 від «15» грудня 2016 року до Кредитного договору від «27» серпня 2014 року № 6514К9.

Додаткова угода № 6516К21/EEP-102/2-EXIM-1 від «09» лютого 2017 року до Кредитного договору від 15.12.2016 року № 6516К21/EEP-102/2-EXIM.

Додаткова угода № 6516К22/EEP-102/1-EXIM-1  від «09» лютого 2017 року до Кредитного договору від 15.12.2016 року

№ 6516К22/EEP-102/1-EXIM.

Договір № 6515Z10-3 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Іпотечного договору

№ 6515Z10 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z11-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z11 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z12-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z12 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z13-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z13 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z14-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z14 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z15-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z15 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z16-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z16 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z17-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z17 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z18-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z11 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z20-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Іпотечного договору

№ 6515Z20 від 27.11.2015 р.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

( 98,83% від загальної кількості простих іменних акцій )

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2016-2017 рр. із АТ «Укрексімбанк», а саме:

 

Додаткова угода № 6516К16/EEP-87-EXIM-1  від «15» грудня 2016 року  до Кредитного договору від «30» вересня 2016 року №6516К16/EEP-87-EXIM.

Договір  від «15» грудня 2016 року про розірвання договору факторингу від «20» жовтня 2016 року № 6516Y1.

Додаткова угода № 6516К8-1 від «15» грудня 2016 року до Кредитного договору від «29» квітня 2016 року № 6516К8.

Додаткова угода № 6513N3-13 від «15» грудня 2016 року до Генеральної кредитної угоди від «17» квітня 2013 року № 6513N3.

Додаткова угода № 6514К9-7 від «15» грудня 2016 року до Кредитного договору від «27» серпня 2014 року № 6514К9.

Додаткова угода № 6516К21/EEP-102/2-EXIM-1 від «09» лютого 2017 року до Кредитного договору від 15.12.2016 року № 6516К21/EEP-102/2-EXIM.

Додаткова угода № 6516К22/EEP-102/1-EXIM-1  від «09» лютого 2017 року до Кредитного договору від 15.12.2016 року

№ 6516К22/EEP-102/1-EXIM.

Договір № 6515Z10-3 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Іпотечного договору

№ 6515Z10 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z11-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z11 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z12-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z12 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z13-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z13 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z14-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z14 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z15-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z15 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z16-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z16 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z17-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z17 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z18-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Договору застави

№ 6515Z11 від 24.07.2015 р.

Договір № 6515Z20-2 від «15» грудня 2016 року про внесення змін до Іпотечного договору

№ 6515Z20 від 27.11.2015 р.

 

 

13. «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення»  ( питання 14 порядку денного )

          

Проект рішення:

  1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції і т.і.) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності,  та можуть вчинятись Товариством з контрагентами – суб’єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів –  не більш ніж 400 000 000 грн. (чотириста мільйонів) грн.

Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а)    Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

б)         Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

( 98,83% від загальної кількості простих іменних акцій )

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції і т.і.) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності,  та можуть вчинятись Товариством з контрагентами – суб’єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів –  не більш ніж 400 000 000 грн. (чотириста мільйонів) грн.

Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а)    Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

б)         Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 

14. «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

                                       ( питання 15 порядку денного )

          

Проект рішення:

 1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою його приведення до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Паробочого Л.В. на організацію проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою його приведення до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Паробочого Л.В. на організацію проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. 

 

 

 

 

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.

Залишити відповідь