Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» 05.02.2015 року.

                                       ПРОТОКОЛ     

                            Лічильної комісії про підсумки голосування

        по питанням порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                         ( Ідентифікаційний код : 00293462 )

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

05.02. 2015 року

 

  Дата проведення  позачергових  Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» ( далі за текстом – Товариство )  : 05.02.2015 р.

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими  Загальними зборами акціонерів Товариства ( далі за текстом – Загальні збори ) : 

 

          Результати голосування з питань Порядку денного Загальних зборів

 

По першому питанню порядку денного: « Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів» 

 

Прийняте рішення:

Головою Загальних зборів обрати Уповноваженого представника акціонера-юридичної особи  ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука Валентина Сергійовича, Секретарем – Директора акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ: 33919135 )  –  Новосад Юлію Федорівну.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія

( Протокол за № 18/2014/НР/П від 29.12.2014 р. ).

 

 

 

По другому питанню порядку денного: « Обрання Лічильної комісії Загальних зборів »

 

Прийняте рішення: 

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови Лічильної комісії –Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Євпат М.Л., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія

( Протокол за № 18/2014/НР/П від 29.12.2014 р. ).

 

 

 

 

 

 

 

По третьому питанню порядку денного: « Про затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів ».

 

 

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення та Регламент Загальних зборів:

 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. 

   Рішення про вчинення та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

   Рішення про вчинення та про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається  більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

   Рішення з п.9 порядку денного Загальних зборів « Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

  Зі всіх інших питань порядку денного Загальних зборів, в т.ч. з процедурних питань,приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

  Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування  встановленого зразка. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника ).

Рішення, прийняте на Загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у Загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб Товариства. 

 

Регламент роботи:

–  встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин ;

–  час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.

 Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

По четвертому питанню порядку денного: « Про внесення змін до умов Кредитного договору за № 6514К9 від 27.08.2014 р., укладеному з АТ «Укрексімбанк».

 

Прийняте рішення:

1. Внести зміни в умови Кредитного договору, укладеного між Товариством та АТ «Укрексімбанк» за № 6514К9 від 27.08.2014 р. ( відповідно до умов якого банком відкрито Товариству невідновлювальну кредитну лінію з поточним лімітом заборгованості 3 100 000,00 Євро ), а саме:

– продовжити кінцевий термін дії Кредитного договору на строк не більше 52 місяців, тобто до  терміну, що не перевищує грудня 2019 року;

– збільшити граничний розмір заборгованості в грн. еквіваленті по Кредитному договору № 6514К9 від 27.08.2014 р.  до суми, що не перевищує 360 000 000 (триста шістдесят мільйонів) гривень.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Паробочого Л.В., або особу, яка виконує його обов’язки, здійснювати всі необхідні дії від імені Товариства,  щодо внесення змін доКредитного договору за № 6514К9 від 27.08.2014 р., укладеного між Товариством та АТ «Укрексімбанк».

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

По п’ятому питанню порядку денного: « Про внесення змін до умов Генеральної кредитної угоди за № 6513N3 від 17.04.2013 р., укладеної з АТ «Укрексімбанк ».

 

Прийняте рішення: 

 

1. Внести зміни в умови до  умов  Генеральної кредитної угоди за № 6513N3 від 17.04.2013р., укладеної між Товариством та АТ «Укрексімбанк», а саме:

– збільшити загальний ліміт заборгованості Генеральної кредитної угоди за № 6513N3 від 17.04.2013р. до розміру, що не перевищує 360 000 000 (триста шістдесят мільйонів) гривень;

– продовжити  дію Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 до  терміну, що не перевищує  31.12.2020р.

 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Паробочого Л.В., або особу, яка виконує його обов’язки, здійснювати всі необхідні дії від імені Товариства,  щодо внесення змін доГенеральної кредитної угоди за № 6513N3 від 17.04.2013р., укладеної між Товариством та АТ «Укрексімбанк».

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

По шостому питанню порядку денного: «Про внесення змін до умов Кредитного

 договору за № 20915 від 14.12.2005 р, укладеного Товариством з TSIRIPITA

LIMITED (Республіка Кіпр, Лімассол) ».

 

Прийняте рішення: 

1.Внести зміни до умов Кредитного договору за № 20915 від 14.12.2005 р., укладеного Товариством з TSIRIPITA LIMITED (Республіка Кіпр, Лімассол), а саме:

– продовжити термін дії Кредитного договору за № 20915 від 14.12.2005 р. на строк не пізніше 31.12.2020 року.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Паробочого Л.В., або особу, яка виконує його обов’язки,  здійснювати всі необхідні дії від імені Товариства,  щодо внесення змін до умов Кредитного договору за № 20915 від 14.12.2005 р., укладеного Товариством зTSIRIPITA LIMITED (Республіка Кіпр, Лімассол), на умовах визначених ним на власний розсуд.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

 

По сьомому питанню порядку денного: «Про затвердження правочинів, укладених

Товариством з АТ «Укрексімбанк».

 

Прийняте рішення: 

Рішення з питання сьомого порядку денного Загальних зборів « Про затвердження

правочинів, укладених Товариством з АТ «Укрексімбанк »  не приймати.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

 

По восьмому питанню порядку денного: «Про попереднє схвалення значних

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати

прийняття відповідного рішення».

 

Прийняте рішення:

Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» (№ 514-VІ від 17.09.2008 р.)

  8.1. Попередньо схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), що можуть вчинятися Товариством із Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») протягом одного року з дати прийняття цього рішення, в частині укладення генеральних угод, кредитних договорів Товариства із АТ «Укрексімбанк» та договорів, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/інших осіб за укладеними із АТ «Укрексімбанк» кредитними договорами, інших договорів, що стосуються співпраці Товариства із АТ «Укрексімбанк» та внесення змін до таких договорів. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у розмірі, що не може перевищувати суму сто вісімдесят мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

  8.2. Попередньо схвалити укладання значного правочину ( ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а саме Договору на поставку склотари  для ПАТ «ОБОЛОНЬ» ( Код ЄДРПОУ: 05391057 ), граничною вартістю, що не може перевищувати суму сто вісімдесят мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

  8.3. Попередньо схвалити укладання значного правочину ( ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а саме Договору на поставку склотари  для ПАТ «Карлсберг Україна» (Код ЄДРПОУ: 00377511 ), граничною вартістю, що не може перевищувати суму сто вісімдесят мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

  8.4. Попередньо схвалити укладання значного правочину ( ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а саме Договору на поставку склотари  для ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня» ( Код ЄДРПОУ: 31978272 ), граничною вартістю, що не може перевищувати суму сто вісімдесят мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

  8.5. Попередньо схвалити укладання значного правочину ( ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а саме Договору на поставку склотари  для ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» ( Код ЄДРПОУ: 05418365 ), граничною вартістю, що не може перевищувати суму сто вісімдесят мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

  8.6. Попередньо схвалити укладання значного правочину ( ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а саме Контракту на поставку склотари для Компанії «MIRA Eastern Glass GmbH» (Німеччина),  граничною вартістю, що не може перевищувати суму сто вісімдесят мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

  8.7. Попередньо схвалити укладання значного правочину ( ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а саме Контракту на поставку склотари для ПАТ «Сан ІнБев Україна » ( Код ЄДРПОУ: 30965655 ),  граничною вартістю, що не може перевищувати суму сто вісімдесят мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

  8.8. Попередньо схвалити укладання значного правочину ( ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а саме Контракту на постачання кальцинованої соди від ПАТ «Кримський содовий завод» (Код ЄДРПОУ: 05444546) для потреб виробництва склотари,  граничною вартістю, що не може перевищувати суму сто вісімдесят мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

  8.9. Попередньо схвалити укладання значного правочину ( ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а саме Договору з Публічним акціонерним товариством Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» ( Код ЄДРПОУ: 20077720) щодо купівлі-продажу природного газу, який використовується на підприємстві як технологічне паливо, граничною вартістю, що не може перевищувати суму сто вісімдесят мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

  8.10. Попередньо схвалити укладання значного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а саме Договору з Публічним акціонерним товариством «Рівнегаз» (Сарненське УЕГГ ПАТ «Рівнегаз») щодо купівлі-продажу природного газу, який використовується на підприємстві як технологічне паливо, граничною вартістю, що не може перевищувати суму сто вісімдесят мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

8.11. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

  8.12. Уповноважити Голову Правління Паробочого Л.В., або особу, яка виконує його обов’язки, підписати такі договори, угоди від імені Товариства на умовах, визначених відповідним рішенням Наглядової ради та цим рішенням загальних зборів акціонерів.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

По девятому питанню порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Статуту

Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції ».

 

Прийняте рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2.   Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

 

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

  ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

  ………………………………………..

       / Євпат М.Л. /

 

 

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів з тегами , , , , . Закладки постійне посилання.