Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» 24.10.2014 року.

ПРОТОКОЛ 

Лічильної комісії про підсумки голосування

по питанням порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

( Ідентифікаційний код : 00293462 )

смт. Рокитне, Рівненська область

24.10. 2014 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» ( далі за текстом – Товариство ) : 24.10.2014 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства ( далі за текстом – Загальні збори ) : 

Результати голосування з питань Порядку денного Загальних зборів

По першому питанню порядку денного: « Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів» 

Прийняте рішення:

Головою Загальних зборів обрати Уповноваженого представника акціонера-юридичної особи ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука Валентина Сергійовича, Секретарем – Директора акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ: 33919135 ) – Новосад Юлію Федорівну.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія

( Протокол за № 11/2014/НР/П/ЗЗА від 02.09.2014 р. ).

По другому питанню порядку денного: « Обрання Лічильної комісії Загальних зборів »

Прийняте рішення: 

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Євпат М.Л., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія

( Протокол за № 11/2014/НР/П/ЗЗА від 02.09.2014 р. ).

По третьому питанню порядку денного: « Про затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів ».

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення та Регламент Загальних зборів:

«Одна голосуюча акція надає акціонеру ( уповноваженому представнику акціонера) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. 

З питань, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів:

п. 8. «Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу основних засобів Товариства (нерухомість, земельні ділянки, обладнання, транспортні засоби, інженерно-технічні мережі тощо), які забезпечують технологічний та виробничий цикл діяльності заводу, в якості забезпечення кредитних зобов’язань Товариства перед АТ «Укрексімбанк».

п. 9. «Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів ( угод ) застави, іпотеки, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном».

рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, , у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

З питання порядку денного:

п. 4. «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосуючих голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування встановленого зразка. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника ).

Обрання Членів Наглядової ради та Ревізійної комісії відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Рішення, прийняте на Загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у Загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб Товариства. 

Регламент роботи:

– встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин ;

– час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.

Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

По четвертому питанню порядку денного: « Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції ».

Прийняте рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

По п’ятому питанню порядку денного: « Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства. Визначення кількісного складу Наглядової ради та обрання нових Членів Наглядової ради. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів

( контрактів ) з Членами Наглядової ради від імені Товариства ».

Прийняте рішення: 

Припинити повноваження Наглядової ради у складі:

1. Голови Наглядової ради – Мініча Григорія Івановича

2. Заступника Голови Наглядової ради – Мініча Віктора Григоровича

3. Секретаря Наглядової ради – ПАТ «ОБОЛОНЬ» ( Код ЄДРПОУ: : 05391057 ).

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

Прийняте рішення: 

Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох акціонерів :

1. Член Наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ).

2. Член Наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю «МОЛПРОМ- 

ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ: 33919135 ).

3. Член Наглядової ради – Публічне акціонерне товариство «ОБОЛОНЬ» ( Код ЄДРПОУ: 05391057 ).

Голосували бюлетенями для кумулятивного голосування:

– подано бюлетенів для кумулятивного голосування : 5 штук.

Підсумки кумулятивного голосування:

ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД»

( Код ЄДРПОУ: 33125029 )

11 255 661 голосів,

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР»

(Код ЄДРПОУ: 33919135 )

11 255 661 голосів,

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

ПАТ «ОБОЛОНЬ»

( Код ЄДРПОУ: 05391057 )

11 255 661 голосів,

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів

( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

Прийняте рішення: 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Членами Наглядовоїт ради на безоплатній основі та уповноважити Голову Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради від імені Товариства.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

По шостому питанню порядку денного: « Припинення повноважень виконавчого органу Товариства. Обрання виконавчого органу Товариства. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами виконавчого органу. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів ) з Членами виконавчого органу від імені Товариства ».

Прийняте рішення: 

Не приймати рішення з питання № 6 порядку денного «Припинення повноважень виконавчого органу Товариства. Обрання виконавчого органу Товариства. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами виконавчого органу. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів ) з Членами виконавчого органу від імені Товариства .

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

По сьомому питанню порядку денного: « Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. Затвердження умов трудових договорів (контрактів ), що укладатимуться з Членами Ревізійної Комісії (Ревізором). Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з Членами Ревізійної комісії (Ревізором) від імені Товариства.

Прийняте рішення: 

Припинити повноваження всіх Членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

1. Голови Ревізійної комісії – Бублієнка Василя Анатолійовича

2. Заступника Голови Ревізійної комісії – Кибукевича Володимира Захаровича

3. Секретаря Ревізійної комісії – Дударик Ганни Михайлівни.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

Прийняте рішення: 

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі двох акціонерів :

1. Голова Ревізійної комісії – Бублієнко Василь Анатолійович

2. Заступник Голови Ревізійної комісії – Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦПРОЕКТ-ПЕРСПЕКТИВА» ( Код ЄДРПОУ: 33731830 ).

Голосували бюлетенями для кумулятивного голосування:

– подано бюлетенів для кумулятивного голосування : 5 штук.

Підсумки кумулятивного голосування:

Бублієнко В.А.

11 255 661 голосів,

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

ТОВ

«СПЕЦПРОЕКТ-ПЕРСПЕКТИВА»

( Код ЄДРПОУ: 33731830 )

11 255 661 голосів,

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів

( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі та уповноважити Голову Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Ревізійної комісії від імені Товариства.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

По восьмому питанню порядку денного: « Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу основних засобів Товариства (нерухомість, земельні ділянки, обладнання, транспортні засоби, інженерно-технічні мережі тощо), які забезпечують технологічний та виробничий цикл діяльності заводу, в якості забезпечення кредитних зобов’язань Товариства перед АТ «Укрексімбанк».

Прийняте рішення:

Оформити в заставу/іпотеку основні засоби ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» (нерухомість, земельні ділянки, обладнання, транспортні засоби, інженерно-технічні мережі тощо), які забезпечують технологічний та виробничий цикл діяльності заводу, та знаходяться за адресою: Рівненська обл., Рокитнівський р-н., смт. Рокитне, вул. Пролетарська, 18, в якості забезпечення кредитних зобов’язань Товариства перед АТ «Укрексімбанк».

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

По дв’ятому питанню порядку денного: « Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів ( угод ) застави, іпотеки, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном ».

Прийняте рішення:

Укласти договори іпотеки/застави майна, належного ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» на праві власності, в якості забезпечення кредитних зобов’язань Товариства перед АТ «Укрексімбанк».

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

По десятому питанню порядку денного: « Надання згоди та повноважень Голові Правління Товариства на укладення та підписання договорів (угод) застави, іпотеки, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, на умовах, визначених ним на власний розсуд ».

Прийняте рішення:

Уповноважити Голову Правління Товариства на укладення та підписання відповідних договорів іпотеки/застави майна, належного ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» на праві власності, на умовах, визначених ним на власний розсуд.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

По одинадцятому питанню порядку денного: «Про затвердження правочинів, укладених Товариством з АТ «Укрексімбанк».

Прийняте рішення:

Затвердити правочини, укладені Товариством з АТ «Укрексімбанк»,а саме:

– Генеральну кредитну угоду №6513N3 від 17.04.2013р.;

– Кредитний договір №6514К1 від 26.02.2014р.;

– Іпотечний договір №6513Z5 від 17.04.2013р.;

– Договір застави №6513Z6 від 17.04.2013р.;

– Договір застави №6513Z7 від 17.04.2013р.;

– Договір застави №6513Z7-1 від 17.04.2013р.;

– Договір застави №6513Z8 від 17.04.2013р.;

– Кредитний договір №6514К9 від 27.08.2014р.;

– Іпотечний договір №6514Z7 від 28.08.2014р.;

– Договір застави №6514Z8 від 03.09.2014р.;

– Іпотечний договір №6514Z9 від 03.09.2014р.;

– Кредитний договір №6514К10 від 28.08.2014р.;

– Договір застави №6514Z12 від 12.09.2014р.;

– Договір застави №6514Z13 від 12.09.2014р.»

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

По дванадцятому питанню порядку денного: « Прийняття рішення щодо стратегії розвитку Товариства. Місце на ринку, нарощення виробничих потужностей, збільшення частки Товариства на ринку скляної тари України (реалізація проекту по проведенню капітального ремонту скловарної печі № 3, приріст обсягів виробництва скляної тари на рівні 50%) ».

Прийняте рішення:

1. Провести відновлювальні роботи системи №2, здійснити капітальний ремонт скловарної печі №3, що дасть можливість Товариству наростити виробничі потужності на 50% та зміцнити позиції підприємства на ринку зеленої та коричневої скляної тари.

2. Правлінню Товариства розпочати пошук інвестора для фінансування проекту по проведенню капітального ремонту скловарної печі №3. Орієнтовна потреба в фінансових ресурсах становить 9 млн. євро.

3. У зв’язку із відсутністю можливості, на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів, визначити наступні основні вихідні умови фінансування даного проекту, доручити Наглядовій Раді Товариства приймати рішення щодо:

– вибору інвестора, фінансової установи, банку тощо;

– визначення суми залучення фінансових ресурсів для реалізації проекту;

– строку реалізації проекту;

– періоду окупності проекту;

– терміну погашення та строкових платежів (повернення) фінансових коштів, залучених на реалізацію проекту;

– вартості залучених фінансових інвестицій (відсоткова ставка за зобов’язаннями Товариства перед інвестором);

– забезпечення по зобов’язанням Товариства;

– вирішення інших питань, необхідних для реалізації проекту.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

11 255 661 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

Лічильна комісія:

Підписи:

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………………..

/ Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………………..

/ Євпат М.Л. /

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів з тегами , , , . Закладки постійне посилання.