Додаток 

до Протоколу НР за № 5/2023/НР/П від 28.03.2023 р.

 

Повідомлення про дистанційне проведення

річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

(код ЄДРПОУ 00293462, місцезнаходження: 34200, Рівненська область, Сарненський район, смт.Рокитне, вул. Патріотична, будинок 18 (далі – Товариство) повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори). Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства

(Протокол № 3/2023/НР/П від 14.03.2023 р.). Загальні збори відбуватимуться дистанційно, відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР за № 236 від 06.03.2023 року (далі – Порядок).

20.04.2023 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

На дату складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій у випуску становить 11 390 517 шт., у. т.ч. голосуючих акцій –  11 257 694 шт.

17.04.2023 року ( станом на 24-00 годину )- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

15.04.2023 року – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства https://rsz.com.ua у розділі «Акціонерам»

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік затвердити, визнати його роботу у 2022 році задовільною.

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2022 році  затвердити, визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

 

 1. Про схвалення Рішення Наглядової ради про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Твариства про обрання суб’єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідльністю «Аудиторську фірму  «Кволіті Аудит» ( Код ЄДРПОУ: 33304128 , Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності за № 3509 від 20.01.2022 року, юридична адреса: Україна, 02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19 а, квартира 518 ), для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік

 

 1. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

 

 1. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

 1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи у 2022 році Товариство отримало прибутки від фінансово – господарської діяльності загальною сумою 17 572 тис. грн.
 2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення.

Проект рішення: 1. Відповідно до статті 106 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції, викуп та продаж розміщених цінних паперів і т. і.) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності,  та можуть вчинятись Товариством з контрагентами – суб’єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів –  не більш ніж 2 000 000 000, 00 грн. ( два мільярди ) грн. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 1. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2022 р. – 2023 р. з АТ «Укрексімбанк».

Проект рішення: Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2022-2023 рр. із АТ «Укрексімбанк».

 

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «Укрексімбанк» протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення та надання повноважень Генеральному директору на підписання правочинів з АТ «Укрексімбанк».

Проект рішення: 1. Відповідно до статті 106 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання,  які  можуть вчинятись Товариством  протягом одного року з дати прийняття цього рішення із АТ «Укрексімбанк», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 500 000 000, 00 (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання правочинів з АТ «Укрексімбанк». Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;   

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 1. Прийняття рішення про викуп Товариством власних акцій у акціонерів та встановлення умов їх викупу.

 

10.1. Проект рішення:

 1. Здійснити викуп простих іменних акцій Товариства у акціонера Товариства – юридичної особи ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» (Код ЄДРПОУ: 33125029 ) за його згодою, на таких умовах:

     1.1. Максимальна кількість акцій, що викуповуються: 2 160 000 ( два мільйони сто шістдесят тисяч ) штук, що становить 18, 96% від статутного капіталу Товариства ( значний пакет акцій ).

     1.2. Строк викупу: 21.04.2023 р. по 21.05.2023 р.

     1.3. Ціна викупу: 0, 10 грн. за кожну акцію.

            Ціна викупу акцій визначена відповідно до їх ринкової вартості  ( з дотриманням законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність )  станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів.

      1.4. Викуп акцій здійснюється з метою їх подальшого продажу.

      1.5. Затвердити порядок викупу:

  Протягом строку викупу акцій Товариство зобов’язане направити акціонеру ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» засобами електронного зв’язку пропозицію про викуп акцій (оферту) та отримати від ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» письмову пропозицію про продаж належних йому акцій Товариства (акцепт). Письмова пропозиція від акціонера про продаж акцій є безвідкличною.

  Генеральному директору Товариства на підставі отриманої письмової пропозиції від акціонера  ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» про продаж акцій (акцепт), але не пізніше 24.04.2023, укласти з ними відповідний(-ні) договір(-ори) про викуп у акціонера, за його згодою, належних йому акцій.

  Викуп акцій у ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» здійснити за затвердженою Загальними зборами ціною викупу.

10.2. Проект рішення:

 1. Здійснити викуп простих іменних акцій Товариства у акціонера Товариства – юридичної особи ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» (Код ЄДРПОУ: 33125029 ) за його згодою, на таких умовах:

     1.1. Максимальна кількість акцій, що викуповуються: 2 164 198 ( два мільйони сто шістдесят чотири тисячі сто дев’яносто вісім ) штук, що становить 19% від статутного капіталу Товариства ( значний пакет акцій ).

     1.2. Строк викупу: 21.04.2023 р. по 21.07.2023 р.

     1.3. Ціна викупу: 4, 10 грн. за кожну акцію.

            Ціна викупу акцій визначена відповідно до їх ринкової вартості  ( з дотриманням законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність )  станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів.

      1.4. Викуп акцій здійснюється з метою їх подальшого продажу.

      1.5. Затвердити порядок викупу:

  Протягом строку викупу акцій Товариство зобов’язане направити акціонеру ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» засобами електронного зв’язку пропозицію про викуп акцій (оферту) та отримати від ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» письмову пропозицію про продаж належних йому акцій Товариства (акцепт). Письмова пропозиція від акціонера про продаж акцій є безвідкличною.

  Генеральному директору Товариства на підставі отриманої письмової пропозиції від акціонера  ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» про продаж акцій (акцепт), але не пізніше 24.04.2023, укласти з ними відповідний(-ні) договір(-ори) про викуп у акціонера, за його згодою, належних йому акцій.

  Викуп акцій у ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» здійснити за затвердженою Загальними зборами ціною викупу.

 

 1. Прийняття рішення щодо формування резервного капіталу у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені Товариством.

Проект рішення:

 1. Сформувати резервний капітал Товариства у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені Товариством.

 

 1. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.

Проект рішення:

 1. Здійснити продаж викуплених Товариством акцій відповідно до ст. 105 Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна продажу викуплених акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно ст. 9 Закону України “Про акціонерні товариства”. Продаж викуплених Товариством акцій здійснюється по мірі надходження і розгляду заяв на придбання таких акцій.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00293462.infosite.com.ua.   

Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати у формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера ( іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами ( документами ), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів є  Фінансовий директор Товариства Сад Серій Іванович тел.: ( 03635 ) 2-19-88.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера ( іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства ( Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua ).    

  Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.  Пропозиції акціонерів ( акціонера ), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.    

 Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів ( акціонера ), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строків подання або неповноти даних, передбачених чинним законодавством.    

 Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів Товариство також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

 Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 15.04.2023 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00.

20 квітня 2023 року ( дати завершення голосування ). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке ( проти якого ) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером ( представником акціонера ) ( дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера ( його представника ). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера ( його представника ); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

 Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА  ( тис. грн. ):

Найменування показника, період : 2022 рік /2021 рік/:  Усього активів: 1206404/938637; Основні засоби: 283107/294496; Запаси: 267200/173261/; Сумарна дебіторська заборгованість: 476036/413749; Гроші та їх еквіваленти: 117176/20027; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 107074/89502; Власний капітал: 110913/93370; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал: 2848/2848; Довгострокові зобов’язання і забезпечення: 105588/91277; Поточні зобов’язання: і забезпечення: 989903/753990; Чистий фінансовий результат:прибуток ( збиток ): 17572/23699; Середньорічна кількість акцій ( шт. ): 11390517/11390517; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 1,54269/2,07796. 

Наглядова рада Товариства