«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

( Протокол за № 2/2023/НР/П від 07.03.2023 р.)

ПОРЯДОК

проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту

фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД

Ідентифікаційний код : 00293462 ( далі – Товариство )

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За критеріями, визначеними Законом України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні » ( № 996-ХІV від16.07.1999 р. зі змінами № 2435-ІХ від 19.07.2022 р.) Товариство відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес і в дотриманні вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» ( № 2258-VІІІ від 21.12.2017 р. зі змінами № 2597-ІХ від 20.09.2022 р. ) ( далі – Закон ) зобов’язане проводити конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства ( далі – Конкурс ).

1.2. « Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства » ( далі – Порядок ) розроблений з метою проведення Конкурсу.

1.3. Порядок є внутрішнім нормативним документом Товариства, ціль якого є регламентування проведення Конкурсу, встановлення однозначних прозорих та недискримінаційних критеріїв відбору суб’єктів аудиторської діяльності, а також взаємодії структурних підрозділів Товариства між собою та зі суб’єктами аудиторської діяльності з цих питань.

1.4. Цей Порядок обов’язковий до виконання та застосовується у роботі Членами Наглядової Ради Товариства, працівниками підпорядкованими Фінансовому директору та Головному бухгалтеру Товариства , а також іншими підрозділами Товариства.

1.5. Терміни, наведені в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини, що виникають при провадженні аудиторської діяльності.

1.6. Відбір суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється за такими принципами:

– відкритість та прозорість конкурсу;

– максимальна економія та ефективність;

– добросовісна конкуренція серед претендентів;

– недискримінація претендентів;

– об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;

– запобігання корупційним діям і зловживанням.

1.7. Товариство забезпечує вільний доступ усіх претендентів до участі у Конкурсі відповідно до цього Порядку.

1.8. Відповідальним за проведення Конкурсу є Наглядова рада Товариства ( далі за текстом – Наглядова рада )( Протокол за № 2/2023/НР/П від 07.03.2023 р. ).

1.9. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

конкурсна пропозиція – пропозиція претендента Конкурсу щодо строку виконання та вартості послуг;

підтвердні документи – заява про участь у Конкурсі, документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад аудиторів, які безпосередньо виконуватимуть послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, документи, що підтверджують право на виконання таких робіт, документи, що підтверджують досвід претендента Конкурсу та інші передбачені цим Порядком;

Претендент – суб’єкт аудиторської діяльності, який виявив бажання взяти участь у Конкурсі та подав документи, передбачені умовами Конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення Конкурсу;

тендерна документація – документація щодо умов проведення Конкурсу, що розробляється та затверджується Товариством і оприлюднюється для вільного доступу на веб-сайті Товариства;

Претендент Конкурсу – претендент, який подав документи, що відповідають умовам Конкурсу, та якого допущено до участі в Конкурсі.

2. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО УЧАСТІ В

КОНКУРСІ

2.1. Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктам аудиторської діяльності, яким таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом, та які:

– відповідають встановленим Законом вимогам до аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

– включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме: « Суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес »;

пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства України;

– за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

– не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;

– можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати ( дипломи ) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

– мають добру репутацію ( якщо протягом двох років поспіль до аудиторської фірми не застосовувалися більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес );

мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами;

2.2. Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності та вимоги до них,

конкретизуються в тендерній документації стосовно умов проведення Конкурсу

3. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Наглядова рада Товариства розробляє та затверджує тендерну документацію для проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

3.2. До складу тендерної документації входить Іформаційне повідомлення про проведення Конкурсу, яке має містити наступну інформацію:

– реквізити Товариства (найменування, поштова адреса, телефон, адреса електронної пошти);

– посилання на веб-сайт Товариства, на якому розміщено тендерну документацію;

– порядок подання конкурсних пропозицій Претендентами;

– завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

– кінцевий строк ( дата та час ) подання конкурсних пропозицій з підтвердними документами;

– кінцевий термін формування аудиторського висновку;

– строк виконання робіт у календарних днях (у разі потреби);

– відомості про місцезнаходження Наглядової ради, контактні телефони.

3.3. Інформація про проведення Конкурсу розмішується на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет: http:// rsz@rsz.rovno.ua за 515 днів до оголошеної кінцевої дати приймання документів на участь у Конкурсі.

4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

4.1. Конкурсні пропозиції подаються Претендентам:

особисто;

на вказану в Інформаційному повідомленні електронну пошту Товариства;

надсилаються на поштову адресу Товариства у конверті з відміткою « На Конкурс ».

4.2. Конкурсні пропозиції надаються разом з підтвердними документами подаються у строки, зазначені в Інформаційному повідомленні. Конкурсні пропозиції, отримані Товариством після закінчення строку їх подання не розглядаються.

4.3. Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Комітетом до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

4.4. Кожен Претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

4.5. Загальні вимоги до конкурсних пропозицій та підтвердних документів:

– конкурсна пропозиція має розкривати інформацію щодо забезпечення вимог до внутрішньої організації суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності у відповідності до вимог Закону з детальним описом політик та процедур, розроблених та впроваджених суб’єктом аудиторської діяльності;

– розкриття інформації щодо досвіду надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

– наведення детального розрахунку вартості і графіку надання аудиторських послуг.

4.6. Вимоги до конкурсних пропозицій та підтвердних документів встановлюються у тендерній документації.

5. РОЗГЛЯД ТА ОЦІНКА КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

5.1. Наглядова рада оцінює конкурсні пропозиції, подані Претендентами, за встановленими критеріями відбору та приймає рішення про допуск претендентів, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у Конкурсі.

У разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначених у Законі та тендерній документації, Наглядова рада приймає рішення про відхилення таких пропозицій. Про своє рішення Наглядова рада повідомляє Претендента протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

5.2. За результатом розгляду та оцінки конкурсних пропозицій Наглядовою радою складається Звіт про висновки процедури відбору. Загальний строк розгляду, оцінки конкурсних пропозицій, та складання звіту не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5.3. Визначення претендентів, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, здійснюється Наглядовою радою з урахуванням ділової репутації Претендента, якості його послуг, досвіду надання аудиторських послуг, а також цінової політики.

5.4. Наглядова рада приймає рішення щодо обрання суб’єкта ( суб’єктів ) аудиторської діяльності та формує пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства про затвердження суб’єкта ( суб’єктів ) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати обґрунтовані рекомендації Наглядової ради щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності або групи суб’єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно.

Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Якщо Загальні збори не відбулися із-за відсутності кворуму, то суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначається виключно рішенням Наглядової ради Товариства.

6. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

6.1. Аудиторські послуги надаються на підставі договору про надання аудиторських послуг, укладеного між суб’єктом аудиторської діяльності та Товариством.

6.2. У договорі про надання аудиторських послуг передбачаються предмет, обсяг

аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

6.3. Товариство до підписання договору щодо аудиту фінансової звітності інформує про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідний орган державної влади, до якого відповідно до законодавства подається фінансова звітність разом з аудиторським висновком. Повідомлення надається за формою, що встановлюється таким органом державної влади.

6.4. Товариство призначає суб’єкта аудиторської діяльності для виконання першого завдання з аудиту фінансової звітності щонайменше на один рік. Строк виконання такого завдання може бути продовжено. При цьому безперервна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності для суб’єкта аудиторської діяльності не може перевищувати 10 років. Товариство може продовжити строк виконання суб’єктом аудиторської діяльності завдання з аудиту на 10 років за результатами відкритого конкурсу, що проводиться відповідно до цього Порядку та Закону.