Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» 04.04.2011 року.

                                     П Р О Т О К О Л 

                        Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

(Код ЄДРПОУ : 00293462) про підсумки голосування по питанням порядку денного

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

04 квітня 2011 року

 

 І. Дата проведення  чергових Загальних зборів :

04 квітня 2011 року;

 

 ІІ. Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами : 

                                                            

                                                     Організаційні  питання :                             

Питання № 1. Обрання Голови чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання № 2. Затвердження кандидатури Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання № 3. Затвердження кандидатур Членів Лічильної комісії.

Питання № 4. Затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання № 5. Затвердження регламенту розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

Питання № 6. Про порядок голосування на Загальних зборах.

 

Питання № 1. Обрання Голови чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Мініча Григорія Івановича.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

Питання № 2. Затвердження кандидатури Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити кандидатуру Паробочого Леоніда Васильовича Секретарем чергових Загальних зборів.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

Питання № 3. Затвердження кандидатур Членів Лічильної комісії.

Прийняте рішення:

Затвердити наступні кандидатури Членів Лічильної комісії, які були призначені Правлінням Товариства: Хомицького Я .П.; Кибукевича В.З.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

Питання № 4. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів:

1.           Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2010 роки та основні напрямки діяльності у 2011 році;

2.           Звіт Ревізійної комісії за 2009-2010 роки;

3.           Затвердження річних звітів, балансів та розподілу прибутку Товариства за 2009-2010 роки;

4.           Про виплату дивідендів за 2009-2010 роки;

5.           Про переобрання Голови Правління Товариства в зв’язку з закінченням терміну повноважень;

6.           Про переобрання Голови та Членів Ревізійної комісії в зв’язку з закінченням терміну повноважень;

7.           Про переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску);

8.           Про обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується;

9.           Затвердження умов Договору з Депозитарієм про обслуговування емісії, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується;

10.        Про обрання Зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується;

11.        Затвердження умов Договору зі Зберігачем, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується;

12.        Визначення дати припинення ведення реєстру Рєстроутримувачем;

13.        Визначення дати припинення здійснення операцій;

14.        Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну (повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства);

15.        Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій;

16.        Про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»;

17.        Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»;

18.    Прийняття нової редакції внутрішніх положень Товариства.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

Питання № 5. Затвердження регламенту розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного Загальних зборів:

 • перше питання порядку денного – 20 хв.;
 • друге питання порядку денного – 15 хв.;
 • третє питання порядку денного – 10 хв.;
 • четверте питання порядку денного – 10 хв.;
 • п’яте питання порядку денного – 5 хв.;
 • шосте питання порядку денного – 10 хв.;
 • сьоме питання порядку денного – 10 хв.;
 • восьме питання порядку денного – 5 хв.;
 • дев’яте питання порядку денного – 10 хв.;
 • десяте питання порядку денного – 5 хв.;
 • одинадцяте питання порядку денного – 10 хв.;
 • дванадцяте питання порядку денного – 10 хв.;
 • тринадцяте питання порядку денного – 5 хв.;
 • чотирнадцяте питання порядку денного – 5 хв.;
 • п’ятнадцяте питання порядку денного – 5 хв.;
 • шістнадцяте питання порядку денного – 5 хв.;
 • сімнадцяте питання порядку денного – 20 хв.;
 • вісімнадцяте питання порядку денного – 20 хв.  

 

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

Питання № 6. Про порядок голосування на Загальних зборах.

Прийняте рішення:

Проводити голосування на чергових Загальних зборах шляхом відкритого голосування, крім питань про обрання Членів Ревізійної комісії, яких обирати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетнів.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

   

Результати голосування (кількість голосів) та рішення щодо кожного проекту рішення   

                  з кожного питання порядку денного винесеного на голосування:

 

По першому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити Звіти Голови Правління Мініча Г.І. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2010 роки та про основні напрямки діяльності у 2011 році. Визнати роботу Правління задовільною.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По другому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2010 роки.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По третьому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2009-2010 роки, баланси Товариства за 2009-2010 роки, а також розподіл прибутку Товариства за 2009-2010 роки.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Дивіденди за 2009 та 2010 роки не виплачувати, а отримані прибутки направити на погашення кредиторської заборгованості Товариства.

Результати голосування:

«За» –

11 263 255 голосів ( 99,98% )

     «Проти» –

2000 голосів ( 0,02 % )

«Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По пятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Обрати на посаду Голови Правління Товариства Мініча Григорія Івановича.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По шостому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі: Бублієнка В.А., Паробочого Л.В., Дударик Г.М.

Голосування проводилося шляхом кумулятивного голосування із використанням бюлетнів.

Результати голосування:

 • Бублієнко В.А. – «За» – 22 285 385 голосів ( 65,94 % );
 • Паробочий Л.В. – «За» – 5 724 298 голосів ( 16,94 % );
 • Дударик Г.М. – «За» – 5 786 082 голосів ( 17,12 % ).

Бюлетні для кумулятивного голосування у кількості 13 штук – додаються.

 

Посьомому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Перевести випуск простих іменних акцій Товариства документарної форми існування (Свідоцтво про реєстрацію від 17 листопада 1999 року № 234/17/1/99, видане Рівненським ТУ ДКЦПФР) у бездокументарну форму існування (провести дематеріалізацію випуску акцій Товариства) у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Реквізити емітента (Товариства):

 • повне найменування: Відкрите акціонерне товариство

      «Рокитнівський скляний завод»;

 • скорочене найменування: ВАТ «Рокитнівський скляний завод»;
 • код за ЄДРПОУ: 00293462;
 • дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00

      № 232398, видане Рокитнівською районною державною

      адміністрацією Рівненської області 29.07.2009, номер запису в

      ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

      1 603 108 0012 000121 (дата проведення державної реєстрації: 28.12.1995 р.);

 • місцезнаходження: Україна, Рівненська область, Рокитнівський район,

      смт. Рокитне, вул. Пролетарська, буд. 18;

 • адреса для поштових повідомлень: Україна, 34200, Рівненська

      область, Рокитнівський район, смт. Рокитне, вул. Пролетарська, 18;

 • телефон, факс: (03635) 2 24 52, факс: (03635) 2 15 00;
 • перелік посадових осіб Товариства, які мають право діяти від

      імені Товариства без доручення: Голова Правління – Мініч

      Григорій Іванович;

Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування,

щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

 • вид і тип цінних паперів: акція проста іменна;
 • дані свідоцтва про реєстрацію випуску: реєстраційний № 234/17/1/99

      від 17.11.1999 р., видане Рівненським ТУ ДКЦПФР;

 • міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1701341000;
 • номінальна вартість акції даного випуску: 0,25 грн.;
 • кількість випущених акцій даного випуску: 11 390 517 шт.;
 • загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 2 847 629,25 грн.

 

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По восьмому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Обрати Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, – Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

Реквізити Депозитарію:

 • найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний

      депозитарій України»;

 • код за ЄДРПОУ: 30370711;
 • дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 020227,

      видане Шевченківською районною у місті Києві державною

     адміністрацією 17.05.1999 р. (номер запису в ЄДР юридичних осіб

      та фізичних осіб – підприємців 1 074 105 0001 010655);

 • місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3;
 • телефони контактної особи: (044) 2791078, (044) 2791278, (044) 3777016

      Директор операційного департаменту – Адамовська Марина Олександрівна,    

      Начальник клієнтського відділу – Федорова Олена Едуардівна;

 • ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку –

      депозитарної діяльності, а саме – депозитарної діяльності

      депозитарію цінних паперів: Ліцензія видана Державною комісією з

      цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.,

            строк дії ліцензії з 19.09.2006 р. по 19.09.2016 р.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По девятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити умови договору про обслуговування емісії з Депозитарієм ( ВАТ «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711 ), який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізується, а також уповноважити Голову Правління Товариства Мініча Г.І. на укладення (підписання) даного договору на затверджених умовах.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По десятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Обрати Зберігачем, в якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій Товариства при проведенні дематеріалізації випуску таких акцій Товариства, – Товариство з обмеженою відповідальністю «Регістр Інфо» (код за ЄДРПОУ 36837506).

Реквізити Зберігача:

 • найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Регістр Інфо»;
 • код за ЄДРПОУ: 36837506;
 • дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01 № 539007,

      видане Виконавчим комітетом Рівненської міської ради 12.11.2009 р.

      (номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб –

       підприємців 1 608 102 0000 006822);

 • місцезнаходження: Україна, 22028, м. Рівне, вул. Кавказька, буд. 2;
 • телефони контактної особи: (0362) 63 11 48. Директор – Доліновська

      Наталія Аркадіївна;

 • ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку –

      депозитарної діяльності, а саме – депозитарної діяльності зберігача

      цінних паперів: Ліцензія видана Державною комісією з цінних паперів

      та фондового ринку серія АВ № 507114 від 15.12.2009 р., строк дії ліцензії

             з 15.12.2009 р. по 15.12.2014 р.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По одинадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити умови договору зі Зберігачем (ТОВ «Регістр Інфо», код за ЄДРПОУ 36837506), в якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій Товариства при проведенні дематеріалізації випуску таких акцій, а також уповноважити Голову Правління Товариства Мініча Г.І. на укладення (підписання) даного договору на затверджених умовах.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По дванадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Припинити ведення реєстру власників цінних паперів Товариства протягом десяти робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування (датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру).

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По тринадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Визначити датою припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів акцій Товариства день, що за десять календарних днів передує визначеній даті припинення ведення реєстру власників цінних паперів Товариства.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Персонально повідомити всіх акціонерів Товариства про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну (про дематеріалізацію випуску акцій Товариства) шляхом направлення на їхню адресу повідомлення про це рекомендованим поштовим відправленням, а також опублікувати таке повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По пятнадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

У повідомленні про дематеріалізацію випуску акцій Товариства запропонувати акціонерам Товариства надіслати на адресу Товариства рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення та з описом вкладення або подати безпосередньо до приймальної Товариства оригінали сертифікатів простих іменних акцій Товариства – з метою подальшого анулювання таких сертифікатів, а також встановити граничний термін вилучення сертифікатів простих іменних акцій Товариства в день депонування глобального сертифіката.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства України змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» на Приватне акціонерне товариство «Рокитнівський скляний завод».

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По сімнадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства України, а також у зв’язку зі зміною найменування Товариства, затвердити нову редакцію Статуту Товариства та уповноважити Голову Правління Товариства на організацію проведення державної реєстрації вказаних змін у відповідних органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших організаціях.

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

 

По вісмнадцятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити у нових редакціях наступні внутрішні положення Товариства:

 • Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»;
 • Положення про Наглядову раду ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»;
 • Положення про Правління ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»;
 • Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Рокитнівський скляний завод».

 

Результати голосування:

«За» –

11 265 255 голосів ( 100% )

       «Проти» –

0 голосів ( 0 % )

 «Утримались» –

0 голосів ( 0 % )

                     

 

 

 

Лічильна комісія :

 

                                                      _______________________   / Хомицький Я.П. /

 

                  М.П.                            _______________________   / Кибукевич В.З.  /  

 

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів з тегами , , . Закладки постійне посилання.