Протокол проведення річних Загальних зборів акціонерів 06. 04. 2016 року

 

                                        ПРОТОКОЛ     

                            Лічильної комісії про підсумки голосування

        по питанням порядку денного на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                         ( Ідентифікаційний код : 00293462 )

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06. 04. 2016 року

 

  Дата проведення  річних ( чергових )  Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» ( далі за текстом – Товариство )  : 06.04.2016 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними ( черговими )  Загальними зборами акціонерів Товариства ( далі за текстом – Загальні збори ) : 

 

          Результати голосування з питань Порядку денного Загальних зборів

 

По першому питанню порядку денного: «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів»

 

Прийняте рішення:

  Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Євпат М.Л., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія

( Протокол за № 1/2016/НР/Ч від  23.02.2016 р. ).

 

 

 

По другому питанню порядку денного: « Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів» 

 

Прийняте рішення:

  Головою Загальних зборів обрати Уповноваженого представника акціонера-юридичної особи  ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука Валентина Сергійовича, Секретарем – Директора акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ: 33919135 )  –  Новосад Юлію Федорівну.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

По третьому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів»

Прийняте рішення:

  Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. 

   Рішення про вчинення та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

   Рішення про вчинення та про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається  більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

   Рішення з п.10 порядку денного Загальних зборів « Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

  Зі всіх інших питань порядку денного Загальних зборів, в т.ч. з процедурних питань, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

  Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування  встановленого зразка. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера ( уповноваженого представника ).

Рішення, прийняте на Загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів ( включаючи тих, хто не приймав участі у Загальних зборах, у голосуванні ) і посадових осіб Товариства. 

 

Регламент роботи:

– встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин ;

– час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.

 Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду  кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів. 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Правління»

 

Прийняте рішення:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності   Товариства за 2015 рік затвердити.

2. Роботу Правління Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

 

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

По пятому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства  у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

 

Прийняте рішення:

1.  Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2015 році  затвердити.

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

По шостому питанню порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Ревізійної комісії»

 

Прийняте рішення:

1.  Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік   затвердити.

2. Роботу Ревізійнї комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

По сьомому питанню порядку денного: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік»

 

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік»

 

Прийняте рішення:

     Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік,  що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал .

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

По девятому питанню порядку денного: « Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків ) Товариства, розміру  дивідендів за 2015 рік, строку та порядку їх виплати »

 

Прийняте рішення:

1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство має збитки від фінансово – господарської діяльності в сумі 99 006 тис. грн .

2. Розподіл прибутку за 2015 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

По десятому питанню порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

 

Прийняте рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2.  Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства Паробочого Л.В. на організацію проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

По одинадцятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до умов Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р., укладеної з АТ «Укрексімбанк»

 

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до  умов  Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р., укладеної між Товариством та АТ «Укрексімбанк», а саме – збільшити ліміт Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р. до розміру що не перевищує еквівалент 300 000 000 ( триста мільйонів грн. 00 коп. ) гривень.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Паробочого Л.В. підписати додаткову угоду до Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р. та  договори про внесення змін до договорів забезпечення, укладених Товариством з АТ «Укрексімбанк», а саме: іпотечний договір № 6515Z10 від 24.07.2015 р., договір застави № 6515Z11 від 24.07.2015 р., договір застави № 6515Z12 від 24.07.2015 р., договір застави № 6515Z13 від 24.07.2015 р., договір застави № 6515Z14 від 24.07.2015 р., договір застави № 6515Z15 від 24.07.2015 р., іпотечний договір № 6515Z20 від 27.11.2015 р., в частині збільшення ліміту Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р. до розміру що не перевищує еквівалент 300 000 000 ( триста мільйонів грн. 00 коп. ) гривень , а також здійснювати всі необхідні дії від імені Товариства  щодо внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 р., укладеної між Товариством та АТ «Укрексімбанк».

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

По дванадцятому питанню порядку денного: «Про затвердження значних правочинів, яків вчинялись Товариством протягом 2015-2016 рр., а саме – договорів/угод укладених із АТ «Укрексімбанк»

 

Прийняте рішення:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2015-2016 рр. із АТ «Укрексімбанк», а саме :

 

– Кредитний договір № 6515К7 від 24.07.2015 року;

– Додаткова угода № 6515К7-1 від 21.09.2015 року до Кредитного договору № 6515К7 від 24.07.2015 року;

     – Додаткова угода № 6514К9-3 від 25.02.2015 року до Кредитного договору № 6514К9 від 27.08.2014 року;

– Додаткова угода № 6514К9-4 від 24.07.2015 року до Кредитного договору № 6514К9 від 27.08.2014 року;

– Додаткова угода № 6513N3-8 від 24.07.2015 року до Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 року;

– Додаткова угода № 6513N3-9 від 21.09.2015 року до Генеральної кредитної угоди № 6513N3 від 17.04.2013 року;

– Іпотечний договір № 6515Z10 від 24.07.2015 року;

– Договір № 6515Z10-1 від 03.12.2015 року про внесення змін до Іпотечного договору № 6515Z10 від 24.07.2015 року;

– Договір застави № 6515Z11 від 24.07.2015 року;

– Договір застави № 6515Z12 від 24.07.2015 року;

– Договір застави № 6515Z13 від 24.07.2015 року;

– Договір застави № 6515Z14 від 24.07.2015 року;

– Договір застави № 6515Z15 від 24.07.2015 року;

    – Іпотечний договір № 6515Z20 від 27.11.2015 року.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

 

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

По тринадцятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Кредитних договорів, укладених з АТ «Укрексімбанк»

 

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до умов Кредитного договору № 6514К9 від 27.08.2014 р., укладеного між Товариством та АТ «Укрексімбанк», а саме: передбачити, що сума основного боргу в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на кожну поточну дату не може перевищувати розмір 245 000 000,00 ( двісті сорок п’ять мільйонів ) грн.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Паробочого Л.В. підписати додаткову угоду до Кредитного договору № 6514К9 від 27.08.2014 р. та  здійснювати всі необхідні дії від імені Товариства,  щодо внесення змін до Кредитного договору № 6514К9 від 27.08.2014 р., укладеного між Товариством та АТ «Укрексімбанк».

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення»

 

Прийняте рішення:

Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» (№ 514-VІ від 17.09.2008 р.):

 

  14.1. Попередньо схвалити значні правочини ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків ( включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків ) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), що можуть вчинятися Товариством із Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» ( АТ «Укрексімбанк» ) протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме :в частині укладення генеральних угод, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, договорів поруки  та договорів, що укладатимуться Товариством із АТ «Укрексімбанк» та внесення необхідних змін до таких договорів, з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/інших осіб за укладеними вищезгаданими договорами, що стосуються співпраці Товариства із АТ «Укрексімбанк». Встановити граничну вартість вищезазначених правочинів у розмірі, що не може перевищувати суму триста мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

  14.2. Попередньо схвалити значні правочини ( ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства ), що можуть вчинятися Товариством із споживачами товарної продукції Товариства та постачальниками природного газу для технологічних потреб Товариства при умові, що гранична вартість цих правочинів не буде перевищувати суму шістсот мільйонів гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Дотримання цих умов стосується Договорів на поставку склотари для ПАТ «ОБОЛОНЬ» ( код ЄДРПОУ: 05391057 ), ПАТ «Карлсберг Україна» ( код ЄДРПОУ: 00377511 ), ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе !» ( код ЄДРПОУ: 31978272 ), ПАТ «ПБК «Радомишль» ( код ЄДРПОУ: 05418365 ), «PARTTrading GmbH» ( Німеччина ), ПАТ «САНІнБев Україна» ( код ЄДРПОУ: 30965655 ) та Договорів із постачальниками природного газу для потреб Товариства, а саме – ТОВ «Газоторгова компанія» ( код ЄДРПОУ: 39201974 ), ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ: 36716332 ), ТОВ «ПРИВАТНА ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» ( код ЄДРПОУ: 36620331 ), ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» ( код ЄДРПОУ: 20077720), ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ»

( код ЄДРПОУ: 30732144 ), ТОВ «Скела Терциум» ( код ЄДРПОУ: 35247177 ), ТОВ «РГК ТРЕЙДІНГ» ( код ЄДРПОУ: 38863790 ).

  14.3. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пп. 14.1. та 14.2 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу ( згоди ) на вчинення ) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

  14.4. Уповноважити Голову Правління Паробочого Л.В., або особу, яка виконує його обов’язки, підписати такі договори, угоди від імені Товариства на умовах, визначених відповідним рішенням Наглядової ради та цим рішенням Загальних зборів.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

Лічильна комісія:

Підписи:

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Євпат М.Л. /

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.